Інформаційний портал Тернопільської єпархії УПЦ Київського патріархату

пʼятниця, 14 грудня 2012 р.

Смирнов Андрій Іванович

Андрій Смирнов народився 02 лютого 1982 р. в м. Бердичів Житомирської обл. У 2005 р. закінчив гуманітарний факультет Національного університету «Острозька академія». Магістр історії. Впродовж 2005–2008 рр. навчався в стаціонарній аспірантурі НаУОА за спеціальністю «Історія України». 12 червня 2008 р. достроково захистив дисертацію «Церковно-громадська і політична діяльність Степана Скрипника у 1930–1944 роках» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. З вересня 2008 р. – старший викладач кафедри історії НаУОА.

Коло наукових зацікавлень: історія Православної церкви, державно-церковні відносини, українсько-польські стосунки у ХХ ст.

Брав активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, семінарах, літніх школах: Міжнародній науковій конференції «Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі (1921–1939)» (Дрогобич, 2004), міжнародних наукових конференціях «Історія релігій в Україні» (Львів, 2005, 2006, 2007), Другій міжнародній науковій конференції «Українська діяспора: проблеми дослідження» (Острог, 2006), ІІ Всеукраїнській науковій конференції «Держава і церква в Україні за радянської доби» (Полтава, 2007), «Дні науки» (Острог, 2005, 2007, 2008, 2009), міжнародному українсько-польському семінарі «Рим між Сходом і Заходом» (Рим, 2006), І Конгресі закордонних дослідників історії Польщі (Краків, 2007), Міжнародній конференції «Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем» (Івано-Франківськ, 2008), Шостій Міжнародній науковій конференції «Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії» (Київ, 2008), VII міжнародній молодіжній релігієзнавчій літній школі «Іслам: історія, сутнісні виміри та сучасні тенденції» (Сімферополь, 2008), Міжнародній школі гуманітарних наук Варшавського університету (Варшава, 2009). Переможець низки конкурсів наукових робіт, зокрема лауреат конкурсів імені Єжи Ґєдройця та видавництва «Смолоскип». 

Автор 30 наукових статей, які публікувались в українських і зарубіжних виданнях, зокрема «Варшавські українознавчі зошити», «Визвольний Шлях», «Дух і Літера», «Український археографічний щорічник». Наприкінці 2008 р. у київському видавництві «Смолоскип» вийшла друком монографія «Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч, 1930–1944». Неодноразово проходив науково-дослідні стажування у Республіці Польща (Варшавський університет, Інститут історії Польської академії наук, Християнська теологічна академія, Німецький історичний інститут у Варшаві) та Франції (Польська бібліотека в Парижі). Член Українського історичного товариства. Депутат Острозької районної ради.

ОСНОВНІ НАУКОВІ РОБОТИ 1. Смирнов А. О. Фридрих – краєзнавець і педагог // Матеріали VII-IX Острізької конференції “Острог на порозі 900-річчя” 1996-1998 роки. – Остріг, 2000. – С. 137-139. 2. Смирнов А. Проблеми державно-церковних відносин у сучасній Україні // Студентські наукові записки. – Острог, 2001. – Т. ІІ. – С. 141-149. 3. Смирнов А. Сучасна релігійність українського суспільства в контексті розвитку державно-церковних відносин // Феномен сучасної релігійності – богословсько-філософський, історичний, соціологічний та правничий аспекти. – Львів, 2002. – С. 200-206. 4. Смирнов А. Деякі проблеми державно-церковних відносин у сучасній Україні // Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття: Зб. наук. зап. Національного університету "Острозька академія". – Острог, 2002. – Т. VI. – С. 200-208. 5. Смирнов А. Православ’я і екуменізм // Записки Наукового товариства ім. О. Оглоблина. – Острог, 2003. – Вип. 2. – С. 142-149. 6. Смирнов А. Перший професор філософії Київського університету Орест Новицький – вихованець духовної семінарії в Острозі // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2004. – Вип. 1. – С. 58-59. 7. Смирнов А. Дипломатична служба УНР і справа визнання автокефалії Української православної церкви Вселенським патріархатом // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник: 2004 рік. – Львів: Логос, 2004. – Книга 1. – С. 531-537. 8. Смирнов А. Граф Михайло Тишкевич – український громадський діяч і дипломат // Визвольний Шлях. – 2004. – Кн. 4. – С. 119-127. 9. Смирнов А. Церковні аспекти громадсько-політичної діяльності Степана Скрипника у міжвоєнний період // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник: 2005 рік. – Львів: Логос, 2005. – Книга 1. – С. 542-548. 10. Смирнов А. Участь С. Скрипника у національно-церковному русі на Волині у міжвоєнний період // Український історичний збірник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – Вип. 8. – С. 259-268. 11. Смирнов А. Громадсько-політична і церковна діяльність Степана Скрипника у 1930 – 1939 рр. // Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі (1921-1939): Матеріали міжнародної наукової конференції, Дрогобич, 8-9 жовтня 2004 р. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 180-192. 12. Смирнов А. Релігійно-політична діяльність ігумена Мелхіседека // Записки Наукового товариства ім. О. Оглоблина: Праці молодих науковців та аспірантів. – Острог, 2006. – Вип. 3. – С. 62-66. 13. Смирнов А. Парламентська діяльність Степана Скрипника (1930 – 1939 рр.) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2006. – Вип. 6. – С. 217-230. 14. Смирнов А. Місійна подорож єпископа Переяславського Мстислава (Скрипника) по Лівобережній Україні 1942 року // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник: 2006 рік. – Львів: Логос, 2006. – Книга 1. – С. 561-567. 15. Смирнов А. Партійна і культурно-освітня діяльність Степана Скрипника у Другій Речі Посполитій // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. – Warszawa: TYRSA, 2006. – T. 21-22. – S. 258-268. 16. Смирнов А. До питання про перший еміграційний Собор Української автокефальної православної церкви 1944 р. у Варшаві // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник: 2007 рік. – Львів: Логос, 2007. – Книга 1. – С. 806-815. 17. Смирнов А. Неопублікований декрет митрополита Діонисія (Валединського) від 24 грудня 1941 року // Український археографічний щорічник. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 717-722. 18. Смирнов А. Степан Скрипник і видавництво «Волинь» // Наукові записки. Історичні науки. – Острог, 2007. – Вип. 8. – С. 284-291. 19. Смирнов А. Формування світоглядних позицій Степана Скрипника // Наукові записки. Історичні науки. – Острог, 2008. – Вип. 10. – С. 160-169. 20. Смирнов А. «Акт поєднання» українського православ’я 1942 року // Держава і церква в Україні за радянської доби: Зб. наук. статей за матеріалами ІІ Всеукр. наук. конференції (18–19 жовтня 2007 р.). – Полтава, 2008. – С. 127-132. 21. Смирнов А. Михайло Тишкевич – голова надзвичайної дипломатичної місії УНР при Апостольському Престолі // Україна і Ватикан. Серія збірників наукових праць. – Івано-Франківськ; К., 2008. – Вип. 1: Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – С. 225-231. 22. Смирнов А., Трофимович В. Позиція владики Мстислава (Скрипника) на Варшавському соборі єпископів УАПЦ 1944 року // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2008. – Вип. 17. – С. 542-551. 23. Смирнов А. Штрихи до портрета Степана Скрипника (до 110-річчя від дня народження) // Визвольний Шлях. – 2008. – Кн. 4. – С. 119-127. 24. Смирнов А. Степан Скрипник: релігійно-політична діяльність у 30-х – на початку 40-х років ХХ століття // Дух і Літера. – К., 2008. – № 20: Польські студії. – С. 145-169. 25. Смирнов А. Християни та мусульмани в контексті міжрелігійного діалогу // Іслам: історія, сутнісні виміри та сучасні тенденції: Мат-ли VII міжнар. молодіжної релігієзнавчої літньої школі. – К., 2008. – С. 160-165. 26. Смирнов А. Болонський процес в ОА: реалії і сюрреалізм // Острозька академія. – 2008. – № 9. – С. 2. 27. Смирнов А. Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковний діяч. 1930–1944: Монографія. – К.: Смолоскип, 2008. – 326 с. 28. Смирнов А. Степан Скрипник і проблеми етноконфесійного життя українців у 1930–1942 рр. // Церковний Календар. 2009 рік. Видання Перемисько-Новосанчівської єпархії. – Сянок, 2009. – С. 177-203. 29. Смирнов А. Православна церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського // Болховітіновський щорічник 2008. – К.: Фенікс, 2009. – С.98-102. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ e-mail: sai2@ukr.net Кафедра історії Національний університет «Острозька академія» вул. Семінарська, 2 м. Острог Рівненська обл. 35800 Україна тел. (роб.) 803654-229-49